CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍN MÁCH

CHIN MACH MECHANICAL COMPANY LIMITED

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : 03, Road 14, Ward 4, Dist. 8, HCM City

Điện thoại : (028) 38502938 - 54311790

Email : truongmaixuan@gmail.com

Website : http://doanhnghiepthuongmai.com/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-co-khi-chin-mach-574

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY