C.TY CỔ PHẦN IN GIA ĐỊNH

GIA DINH PRINTING JOINT STOCK COMPANY

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 9D No Trang Long St., Ward. 7, Binh Thanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 5100143 - 5100144 – 8412644

Email : ingiadinh@hcm.vnn.vn

Website : www.ingiadinh.vn

Giới thiệu