C.TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

ONE COMMUNICATION TECHNOLOGY CORP.

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 135 Hoang Ngan St.,Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 239765086

Email : info@one.com.vn

Website : www.one.com.vn

Giới thiệu