C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

QUANG NAM WATER DRAINING SUPPLYING JS.CO.

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 86 - 88 PHAN BOI CHAU ST., TAM KY CITY, QUANG NAM PROVINCE

Điện thoại : (84-510) 3810449

Email : CTNQNAM@GMAIL.COM

Website : WWW.CTNQNAM.COM.VN

Giới thiệu