CTY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & SÁNG TẠO TIN SÁNG

TIN SANG CORP.

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 3th Fl, 3th House, Quang Trung Software Park, Dist.12, HCMC

Điện thoại : (08) 39321939 - 37155045

Email : infoworld@infoworldschool.com

Website : www.infoworldschool.com

Giới thiệu

Đào tạo tin học.

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO