C.TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊN VIỆT

LIEN VIET PROTECTING J.S.C.

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 23A Highway 22, Hau Lan Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37186448

Email : vesylienviet@gmail.com

Website : www.baovelienviet.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN