C.TY CP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

VIETNAM INVENTION RESEARCH AND DEVELOPMENTCORPORATION

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 109 Lo Duc Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi City

Điện thoại : (84-4) 38222950

Email : ngandt@vicvietnam.vn

Website : www.vicvietnam.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN