CTY CP XỬ LÝ CÔN TRÙNG VIỆT NAM

VIET NAM J.S.C

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 20/18 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Điện thoại : (08) 6295 9397

Email : info@vietnampestcontrol.org.vn

Website : http://www.vietnampestcontrol.znn.vn

Giới thiệu