QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM

VIETNAM EDUCATION FOUNDATION (VEF)

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 2111 Wilson Boulevard, Suite 700, Arlington, Virginia 22201, U.S.A - Representative office: Suite 502, Hanoi Towers49 Hai Ba Trung St., Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại : (84-4) 3936-3670

Email : vefhanoi@vef.gov

Website : www.vef.gov

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO