TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN

TAY SAI GON INTERMEDIATE COLLEGE

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : Suoi Loi St., Bau Sim Hamlet, Tan Thong Hoi Commune, Cu Chi Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37963840

Email : dauxuanthoan@gmail.com

Website : www.wsc.edu.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO