TT NGHIÊN CỨU DV CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY CENTER - ETC

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 20 ROAD 4, WARD 15, GO VAP DIST., HCM CITY

Điện thoại : 028- 3916 2814 - MB:0903983932 *

Email : TTLANG@HCM.VNN.VN

Website : ETCVIETNAM.COM

Giới thiệu

 Về Môi trường: Đánh giá tác động môi trường. Xây dựng cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường. Khảo sát chất lượng môi trường nước, đất, không khí. Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước mặt, nước ngầm dùng trong sinh hoạt và công nghiệp. Giảm thiểu và xử lý nước thải, khí thải, chất rắn và chất thải độc hại. Xây dựng các phần mềm lan truyền của chất thải trong môi trường nước, đất. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và hệ thống thông tin môi trường phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên

moi truong 3 moi truong 5 moi truong 1 moi truong 2